Գիտական կադրերի պատրաստում

ԿՈւՐՈՐՏԱԲԱՆՈւԹՅԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈւԹՅԱՆ ԳՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 2005-2014թթ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՑՈւՑԱԿ

ՊԱՇՏՊԱՆՎԵԼ ԵՎ ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ ԵՆ

ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈւԹՅՈւՆ

ՍԵԿՈՅԱՆ ԻՐԵՆԱ ԷԴՈւԱՐԴԻ
«ՄԻՋԿԻՍԱԳՆԴԱՅԻՆ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԱՍԻՄԵՏՐԻԱ» ՓՍԻԽՈՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՈԳՆԻՏԻՎ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ» ԵՐԵՎԱՆ. 2008թ.

ԹԵԿՆԱԾՈւԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

1. ԳԱԼՈՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԱԼՅՈՇԱՅԻ
«ԴԻՍԿՈԳԵՆ ԳՈՏԿԱՅԻՆ ՌԱԴԻԿՈՒԼՈՊԱԹԻԱԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱ-ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ». ԵՐԵՎԱՆ. 2005թ.
ԳԻՏԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ – բ.գ.դ., պրոֆեսոր Բ.Ն.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2. ԱԿՈւՆՑ ՆՈւՆԵ ԳԱԳԻԿԻ
«ՈՂՆԱՇԱՐԻ ԿԵՆՍԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԲԵՌՆԱԹԱՓՄԱՆ ԵՎ ՄԱԳՆԻՏՈԼԱԶԵՐԻ ԶՈՒԳՈՐԴՈՒՄԸ ԳՈՏԿԱ-ՍՐԲԱՆԱՅԻՆ ԴՈՐՍՈՊԱԹԻԱՅԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԹԵՐԱՊԻԱՅՈՒՄ». ՄՈՍԿՎԱ. 2008թ.
ԳԻՏԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ – բ.գ.դ., պրոֆեսոր Բ.Ն.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

3. ԻՍԱԽԱՆՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ ԳՈւՐԳԵՆԻ
«ՎԻՍՑԵՐԱԼ ՃԱՐՊԱԿԱԼՄԱՄԲ ՍՐՏԻ ԻՇԵՄԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ ՏԱՌԱՊՈՂ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՌԵԱԲԻԼԻՏԱՑԻԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ». ԵՐԵՎԱՆ 2009թ.
ԳԻՏԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ – բ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ.Գ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ

4. ՍԵՐՈԲՅԱՆ ՆԵԼԼԻ ՍԵՐԳԵՅԻ
«ՆՈՐ ՆԱՐԻՆԵ» ՊՐՈԲԻՈՏԻԿԻ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՂԻՆԵՐԻ ԴԻՍԲԻՈԶՈՎ ՈՒՂԵԿՑՎՈՂ ՔՐՈՆԻԿ ՈՉ ՔԱՐԱՅԻՆ ԽՈԼԵՑԻՍՏԻՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿ. ԵՐԵՎԱՆ 2010թ.
ԳԻՏԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ – բ.գ.դ., պրոֆեսոր Է.Հ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

5. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ ՍԱՇԱՅԻ
«ԴԻՍԿՈԳԵՆ ԳՈՏԿԱ-ՍՐԲԱՆԱՅԻՆ ՌԱԴԻԿՈՒԼՈՊԱԹԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՆՈՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ». ԵՐԵՎԱՆ 2010թ.
ԳԻՏԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ – բ.գ.դ. Գ.Գ.ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ

6. ՉԵՐՉԻՆՅԱՆ ԱՆՆԱ ՍՈւՐԵՆԻ
«ՄԵՏԱԲՈԼԻԿ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՔՐՈՆԻԿ ՈՉ ՔԱՐԱՅԻՆ ԽՈԼԵՑԻՍՏԻՏԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ԵՎ ՀԱՐԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ». ԵՐԵՎԱՆ 2014г.
ԳԻՏԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ – բ.գ.դ., պրոֆեսոր Է.Հ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ