2013 թվականին վերականգնողական բուժում ստացել են 2585 հիվանդ

23 января 2014 | СПРАВОЧНИК, НОВОСТИ | Цитата

2013-թվականին Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀ ինստիտուտում (ԿՖԲԳՀԻ) վերականգնողական բուժում ստացել են 2585 հիվանդ (տես' հիվանդների շարժը ըստ ամիսների /2013թ./ գրաֆիկ 1, հիվանդների քանակի համեմատական գրաֆիկը ըստ տարիների /2011-2013թթ./ գրաֆիկ 2 ): Բուժված հիվանդների մեծամասնությունը' մոտ 60%-ը կազմում են 50-70 տարեկան անձինք (գրաֆիկ 3): Հիվանդների 34%-ը տղամարդիկ են, 66%-ը՝ կանայք (գրաֆիկ 4): ԿՖԲ ԳՀԻ վերականգնողական բուժօգնության են դիմել հիմնականում ոսկրամկանային համակարգի և շարակցական հյուսվածքի, արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններ ունեցող մարդիկ (աղյուսակ 1):

գրաֆիկ 1

գրաֆիկ 2

գրաֆիկ 3

գրաֆիկ 4

Աղյուսակ 1.

ԿՖԲԳՀԻ կենտրոններում վերականգնողական բուժօգնություն ստացած հիվանդների
տոկոսային հարաբերությունը ըստ ՀՄԴ 10-ի հիվանդությունների դասերի (2013թ.)

ԿՖԲԳՀԻ
Կենտրոններ
Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-ի
Ոսկրամկա-նային համակ. և շարակցա-կան հյուսվ.
(M00-M99)
Արյան շրջանա-ռության համակարգ
(I00-I99)
Մարսողա-կան օրգաններ
(K00-K93)
Ներզատա-կան համակարգ
(E00-E90)
Նյարդային համակարգ
(G00-G99)
Վերականգնողա-կան բժշկության կենտրոն  59.0%  15.9%  12.4%  10.0%  2.5%
Ցավի հանրապետական կենտրոն  88.2%  9.5%      2.1%

 

գրաֆիկ 5

գրաֆիկ 6