Научные публикации

Б.Н.Арутюнян, В.Р Барсегян., Э.С.Секоян, Выживаемостиь и ассоциированность модифицируемых факторов риска гемодиализной терапии у больных с терминальной стадией хронической болезни почек, Материалы VIII Междунар. конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» Ереван, Степанакерт. 2017. С.25-30

Б.Н.Арутюнян, К.В.Майсурян, А.Н.Оганисян, С.М.Чичакян, М.Э.Арутюнян, Н.А.Езекян, Лечебные грязи Гегаркуниского марза Республики Армения, месторождения Варденис, Материалы VIII Междунар. конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» Ереван, Степанакерт. 2017. С.31-34

Կ.Վ.Մայսուրյան, Բ.Ն.Հարությունյան, Մ.Ա.Գրաբսկի, Ս.Մ.Չիչակյան, Հայաստանի Հանրապետության բնական բուժիչ պելոիդների` տորֆերի, ցեխերի, կավերի նորովի դասակարգման անհրաժեշտությունը և արդի խնդիրները, Материалы VIII Междунар. конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» Ереван, Степанакерт. 2017. С.156-158

Б.Н.Арутюнян, К.В.Майсурян, М.Э.Арутюнян, Н.А.Езекян, А.Н.Оганесян, Физико-химическая характеристика некоторых месторождений глин на территории Республики Армения, Материалы VIII Междунар. конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» Ереван, Степанакерт. 2017. С.301

Б.Н.А рутюнян, В.Р.Барсегян, Э.С.Секоян, Факторы риска и качество жизни больных хронической болезнью почек при гемодиализной терапии, Международным сборник научных статей, Вопросы курортологии, физиотерапии и реабилитации" том I, Тбилиси 2016, стр. 101-107

Բ․Ն․Հարությունյան, Է.Վ.Մարտիրոսյան, Կլինիկական պրակտիկայում մանրէազերծված բժշկական թրթուռների կիրառման արդյունավետությունը խորը այրվածքային վերքերի տեղային բուժման նպատակով, Материалы VII Междунар. конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» Ереван. 2015. С.32-37

Բ.Ն.Հարությունյան, Ջ.Հ.Ստեփանյան, Ռ.Ս.Էմինյան, Կ.Վ.Մայսուրյան, Ս.Մ.Չիչակյան, Դիլիջան առողջարանային և հարակից տարածքի բնական բուժական գործոնների գերակայական օգտագործման ուղիները, Материалы VII Междунар. конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» Ереван. 2015. С.38-41

B.N.Harutyunyan, Martirosyan E.V., Efficiency Of Medical Maggots Application For The Local Treament Of Full Thickness Burns In Clinical Practice, Материалы VII Междунар. конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» Ереван. 2015. С.317

Б.Н.Арутюнян, Р.С.Эминян, Р.Мадоян, К.В.Майсурян, Э.Г.Григорян, Д.А.Мурадян, “Нарине-Арохчутюн” бактериальный концентрат, Материалы VII Междунар. конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» Ереван. 2015. С.319

Բ.Ն.Հարությունյան, Ռ.Ս.Էմինյան, Կ.Վ.Մայսուրյան, Դ.Ա.Մուրադյան, Ս.Մ.Չիչակյան, Մ.Է.Հարությունյան, Ն.Ա.Եզեկյան, Ստեփանավան-Տաշիր տարածաշրջանների Ձորագետ գետահովտի բնական ընդերքային ջրերի հեռանկարային օգտագործման հիմնավորումները, Материалы VII Междунар. конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» Ереван. 2015. С.42-45

Բ.Ն.Հարությունյան, Վ.Ֆ.Պետրոսյան, “Հայաստանի Հանրապետության չափահաս ազգաբնակչության սննդային ուղեցույցների” մշակում, Материалы VII Междунар. конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» Ереван. 2015. С.318

Б.Н.Арутюнян, Р.С.Эминян, К.В.Майсурян, С.М.Чичакян, Н.А.Езекян, Новые перспективные природные минеральные воды, как база развития лечебного туризма Республики Армения, Материалы VII Междунар. конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» Ереван. 2015. С.320

2. Б.Н.Арутюнян, Персонифицированная и наукоемкая медицина как качественно новый этап развития здравоохранения, материалы международной конференции посвященной 20-й годовщине образовабия АМТН РФ «Современные аспекты бальнеофизиотерапевтических технологий в медицинской реабилитации», Марианские Лазне, Республика Чехия, 2013. С10-11

3. Б.Н.Арутюнян, Дж.А. Степанян, А.Р. Саркисян Перспективы интеграции лечебно-оздоровительного потенциала Армении в международную курортную индустрию, материалы международной конференции посвященной 20-й годовщине образовабия АМТН РФ «Современные аспекты бальнеофизиотерапевтических технологий в медицинской реабилитации», Марианские Лазне, Республика Чехия, 2013. С11-12

4. Б.Н.Арутюнян, Персонализированная медицина, как модель здравоохранения будущего, Материалы VI Междунар. конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» Ереван. 2013. С.3-4 

5. Հարությունյան Բ.Ն., Էմինյան Ռ.Ս., Մայսուրյան Կ.Վ., Մուրադյան Դ.Ա., Հարությունյան Մ.Է., Եզեկյան Ն.Ա., Բնական վերականգնողական նոր միջոցներ, Материалы VI Междунар. конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» Ереван. 2013. С.23-24 

6. Մարտիրոսյան է.Վ., Հարությունյան Բ.Ն., pH-մետրիան որպես այրվածքային վերքերի ընթացքի գնահատման նոր չափանիշ, Материалы VI Междунар. конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» Ереван. 2013. С.168-171 

7. Б.Н.Арутюнян, Модернизация системы медицинского образования как кардинальное условие ее успешного развития, международной интеграции и решения задач практического здравоохранения, Вопросы теоретической и клинической медицины, научно-практический журнал. Ереван, том 16, № 1 (77), 2013, с 5-8

9. Б.Н.Арутюнян, Персонализированная медицина: Качественный прорыв в здравоохранении XXI века, материалы межд. конференции “ Образование и наука в эпоху глобализации” посвящ. 15-летию деятельности Университета Месроп Маштоц МОН НКР, Степанакерт. 2012. С472-474

10. Բ.Ն.Հարությունյան, Ջ.Հ.Ստեփանյան, Ա.Ռ.Սարգսյան, Ս.Մ.Չիչակյան, Արագածի բարձր լեռնազանգվածի ռեկրեացիոն ռեսուրսների առանձնահատկությունները, Материалы V Междунар. конференции “Современные аспекты реабилитации в медицине” Ереван. 2011. С.30-34

11. Б.Н.Арутюнян, Инновационная технология синхронной оценки уровня и корреляционных взаимосвязей потенциала здоровья и качества жизни, Материалы V Междунар. конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» Ереван. 2011. С.11-1

12. Б.Н.Арутюнян, Дж.А.Степанян, С.М.Чичакян, Интегральная оценка мониторинга климата Армении, Актуальные вопросы курортологии, восстановит. медицины и профпатологии, Пятигорск, 2010, С.50-54. 

14. Б.Н.Арутюнян, Р.С.Эминян, Дж.А.Степанян, К.В.Майсурян, С.М.Чичакян, Характеристика лечебных минеральных вод зангезурского региона Республики Армения, Материалы IV Междунар. конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» Ереван. 2009. С.50-56

15. Б.Н.Арутюнян, Природные лечебно-оздоровительные ресурсы как национальное богатство и база для создания курортной индустрии Армении, Сб.трудов междунар. конф., посвящ.15-летию АМТН РФ «Современная медицинская техника и новейшие технологии в здравоохр.». М. 2008. С.37-39.

16. B.N.Arutyunyan, Strategie der Prophylaxe und der Kampf Gegen Infektunabhangige Krankheiten, Internationaler Kongress Fachmesse “Moderne Aspekte der Prophylaxe, Behandlung und Rehabilitation. Abstracts. Hannover, 2008. P.12-13 

17. Б.Н.Арутюнян, Вызовы XXI века: стратегия профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями, Матер. III Межд. конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» Ереван. 2007. С.8-21 

18. Б.Н.Арутюнян, Дж.Степанян, Э.С.Секоян, Р.С.Эминян, Природный лечебно-оздоровительный потенциал Армении: результаты мониторинга и медико-экологической оценки, Матер. III Международной конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» Ереван. 2007. С.5-7,

19. Б.Н.Арутюнян, Дж.А.Степанян, Р.С.Эминян и др.Характеристика лечебно-оздоровительного потенциала Республики Армения, Актуальные проблемы восстановит. медицины, курортологии и физиотер. Матер. межд. конгресса «Здравница-2006».Сочи. М. 2006. С.49-50.

20. Б.Н.Арутюнян, Концептуальная модель многопрофильного научно-учебного и практического центра восстановительной и экологической медицины, Труды IX Межд. конференции “Высокие технологии восстановит. медицины”. АСВОМЕД – 2006. Сочи. 2006. С.83-86.

21. Б.Н.Арутюнян, Дж.А.Степанян, Р.С.Эминян, Р.С.Мкртчян, С.М.Чичакян, А.Р.Саркисян, Интегральная оценка природных лечебных ресурсов Армении, Международная конференция «Медицинская реабилитация и райттерапия» 2006г. 

22. Б.Н.Арутюнян, Анализ ситуации в системе здравоохранения Республики Армения, “MEDINFORM” NEWS AGENCY JOURNAL 2005. N4. P.15-17. 

23. Б.Н.Арутюнян, Стратегия развития института, как модели многопрофильного научно-учебного и практического центра восстановительной и экологической медицины, Мат. II межд. конф. «Современные аспекты реабилитации в медицине», посвященной 75-летию НИИ КФМ МЗ РА. Ереван. 2005. С.13-16.

24. Б.Н.Арутюнян, Некоторые аспекты методологии и приоритетных направлений развития восстановительной и экологической медицины, Сборник научных трудов межд. симп. «Актуальные вопросы немедикаментоз. превенции, терапии и реабилитации». Нуниси. Грузия. 2004. С.104-108.